Comunicat de Presã

În data de 3 octombrie, în 40 de þãri (în cel puþin 150 de oraºe) din întreaga lume s-a desfãºurat o acþiune internaþionalã de lobby pentru protecþia animalelor intitulatã “STRICTER LAWS AGAINST ANIMAL ABUSE” („Legi mai stricte împotriva abuzului faþã de animale”).
Evenimentul a marcat Ziua Internaþionala a Animalelor sãrbãtoritã pe 4 octombrie ºi a urmãrit sã atragã atenþia asupra faptului cã în multe þãri, legislaþia de protecþie a animalelor lipseºte cu desãvârºire, este prea permisivã ºi/sau nu este respectatã.
Federaþia Naþionalã pentru Protecþia Animalelor prin reprezentanþi Feher Codruþ ºi Dumitriu Claudiu, îmreunã cu mai mulþi iubitori ai animalelor, Ioana Secãrea de la……precum ºi un grup de elevi de la Colegiile natþonale Andrei ªaguna º i Dr. Ioan Meºotã s-au implicat în organizarea acestui eveniment în Braºov. În acest scop, duminicã între orele 13 ºi 17 , pe strada Republicii (în dreptul Regionalei CFR) a fost amplasat un stand de informare-dialog cu privire la cruzimile ºi abuzurile faþã de animale (cu bannere flyere) unde braºovenii au fost invitaþi sã-ºi scrie pãrerea despre felul în care sunt tratate animalele, sã propunã idei de îmbunãtãþire a legislaþiei ºi sã semneze o petiþie special creatã în acest sens care va fi trimisã guvernelor din toatã lumea pentru a cere adoptarea unor legi mai severe (ºi/sau respectarea celor existente) împotriva abuzurilor faþã de animale.
În 4 ore s-au strîns aproape 400 de semnãturi, numeroºi oameni arãtându-ºi interesul pentru acþiune.

Dumitriu Claudiu-reprezentant FNPA
Feher Codruþ-reprezentant FNPA

Share
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply: